4- ارواح یهود از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهودجزء خداوند است، همچنان که فرزند جزء پدرش می باشد. و روح های یهود نزد خداوند عزیزتر است، زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات است.

5- نطفه غیر یهود مثل نطفه بقیّه حیوانات است.

6- بهشت مخصوص یهود است، و هیچ کس به جز آنها داخل آن نمی شود.ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و در آنجا فایده ای جز گریه وزاری عاید آنها نمی گردد، زیرا زمینش از گل و بسیار تاریک و بدبو است.

7- بر یهودیان لازم است که املاک دیگران را خریداری کنند تا آنها صاحب مِلک نباشند و همیشه سلطه اقتصادی برای یهود باشد.

8- پیش از آنکه یهود نفوذ و سلطه کامل خود را به دست آورد لازم است جنگ جهانی بر پا شود، دو ثلث بشر نابود شوند. در این وقت، مدت هفت سال یهوداسلحه های جنگ را خواهند سوزانید و در این وقت است که دندان های دشمنان بنی اسرائیل بیست و دو ذرع خارج از دهانشان بیرون خواهد آمد.

9- هنگامی که مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد، یهود آنقدر ثروت و مال خواهد داشت که کلید صندوق هایشان را سیصد الاغ نمی تواند حمل کند.

10-کشتن مسیحی از واجبات مذهبی ما است و پیمان بستن با او، یهودی را ملتزم به اداء نمی کند.

11- رؤسای مذهب مسیحیان و هر که دشمن یهود است باید در هر روزی سه مرتبه لعن کرد.

12- کلیساهای مسیحیان که در آن سگ های آدم نما به صدا در می آیند به منزله زباله خانه است.

13- اسرائیلی در نزد خداوند از فرشتگان محبوبیت بیشتری دارندو از اعتبار زیاد تری برخوردار میباشند.

14- اگر یک نفر غیر یهودی، یک یهودی را بزند مثل آن است که به عزت الهیه جسارت کرده است، و جزای چنین شخصی جز مرگ چیز دیگری نیست و باید او راکشت.

15- اگر یهودیان نبودند، برکت از روی زمین برداشته می شد  و آفتاب ظاهر نمی شد و باران نمیبارید.

16- سگ افضل از غیر یهودی است زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد ولی نان دادن به اجنبی و غیر یهودی حرام است.

17- ربودن اموال دیگران به وسیله ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر می فرماید.

18- غیر یهودی هر چند نیکوکار و صالح باشد باید او را به قتل رساند و حرام است غیر یهودی را نجات بدهید.

19- تعدی و تجاوز به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد، زیرا کفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست.

20- یهودی حق دارد زن های غیر مؤمنه را به زور برباید و زنا ولواط به غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد.

21- هر گاه یک نفر یهودی جلوی زن خود با زنی زنا کند، زن او حقندارد مانع او شود یا بر علیه او شکایت کند.

22- قسم دروغ خوردن جایز است مخصوصاً در معاملات با غیر یهود.

23- ما ملت برگزیده خداوند هستیم بر همین اساس خداوند برای ماحیوانات انسانی خلق کرده، زیرا می دانست که ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یکی حیوانات غیر ناطقه و بی شعور مانند چهارپایان و دیگری حیوانات ناطقه و با شعورمانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان. و برای آنکه بتوانیم از همه آنها سواری بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است.

...


از آنچه بیان شد، افکار خطرناک یهود(اسرائیل) روشن شد، و اگر اسرائیل با این عقاید باطل باقی بماند، جهان روی آرامش را نخواهد دید. این فقط گوشه ای ازعقاید باطل این قوم است که در تلمود گفته شده است. با دانستن این عقاید دیگر نباید از جنایات وحشتناکی که آنها مرتکب می شوند تعجب نمود.


کشتن زنان و کودکان بی دفاع، بیرون کردن مسلمانان و مسیحیان ازسرزمین هایشان با زور گلوله، جنایات هولناکی که قلم از نوشتن آنها شرم دارد همه وهمه جزو اعتقادات و باور های باطل این قوم خبیث می باشد....